Družinsko podjetje Lumar je v zadnjih dveh desetletjih ustvarilo številne domače trende na področju trajnostne gradnje lesenih montažnih objektov. Kot prvi slovenski proizvajalec lesenih montažnih objektov so leta 2018 sprejeli trajnostno poslovno strategijo, v okviru katere dosegajo ravnovesje med svojimi okolijskimi, socialnimi in gospodarskimi dejavnostmi.

»Prepričani smo, da je to najboljši način za dosego trajnostne prihodnosti na dolgi rok. Naše delovanje enakovredno vključuje vse vidike trajnostnega delovanja oziroma enakovredno obravnavo vseh petih kapitalov, ki vplivajo na delovanje podjetja: naravni, človeški, družbeni, proizvodni in finančni. To dosegamo s trajnostnim delovanjem na ravni našega produkta kot celostnega delovanja podjetja,« je povedala vodja razvoja in trajnosti Nataša Teraž Krois.

Ob sprejetju trajnostne poslovne strategije so v Lumarju zastavili svoje okolijske zaveze, s katerimi želijo do leta 2025 postati ogljično nevtralno podjetje. »Gre za zaveze, ki so zelo pomembne tudi našim kupcem, ki trajnost jemljejo kot svoj način življenja. Že leta 2021 smo namestili na našo proizvodno halo in poslovni objekt sončni elektrarni, ki nam zagotavljata več kot 90 % električne energije za naše delovanje. Prihranki izpustov CO2 zaradi lastne proizvodnje električne energije znašajo okoli 80 t na leto, da bi absorbirali enako količino CO2, bi potrebovali okoli 1.600 dreves,« pove Nataša Teraž Krois. Nadaljnje prihranke CO2 so v podjetju dosegli tudi s celovito prenovo poslovne stavbe in popolno elektrifikacijo delovnega voznega parka.

Zavestna odločitev za »odrast«

S sprejeto trajnostno poslovno strategijo so v podjetju še več poudarka dali strateški nabavi materialov in surovin, pri čemer ob tehničnih karakteristikah materiala upoštevajo tudi okolijske kriterije, ki se izkazujejo z okolijskimi certifikati, vse večjo težo pa ima tudi transport, saj predstavlja eno večjih obremenitev okolja. Les kot ključni gradbeni element hiš dobavitelji dostavijo iz radija 200 km. Transport ni omejen zgolj z dostavo materialov, ampak tudi z dobavo oz. odločitvijo, kje graditi. »Ob iskanju najbolj optimalnih in preverjenih trajnostnih nabavnih kanalov smo se v skladu s sprejeto trajnostno poslovno strategijo zavestno odločili za “odrast” z novih geografskih trgov. Ocenjujemo, da v naši panogi takšno delovanje ni ekološko in trajnostno, še posebej, če so gradbišča od naše proizvodnje oddaljena več kot 5 ur vožnje. Čeprav se to sliši morebiti neambiciozno, ali utopično, verjamemo, da bodo skozi trajnostno poslovno transformacijo podjetja v naši panogi vedno bolj delovala lokalno. Pomemben je tudi vidik celovitosti storitve in kakovosti izvedbe, saj je oboje na oddaljenih lokacijah težje zagotavljati, še posebej pri interdisciplinarnem in tako zahtevnem produktu, kot je hiša,« še doda Teraž Krois.

Trajnostno delovanje potrjeno s certifikati in priznanji

Z razvojem pasivne tehnologije, sodobnih idejnih zasnov hiš in povezovanjem s podjetji iz drugih panog, so ustvarili sodobne trende in nov pogled na gradnjo iz lesa. Posledica uspešnega razvoja in delovanja so tudi številni certifikati in nagrade za tehnološke rešitve in trajnostno poslovanje podjetja; 2x certifikat Green Star, nagrada Horus za družbeno odgovorno delovanje, 3x znak kakovosti v graditeljstvu – ZRMK, ETA – Evropsko tehnično soglasje, certifikat Austria Gütezeichen, ki potrjuje kakovost in odličnost na področju razvoja in trajnostne lesene montažne gradnje.

Še naprej promotor in integrator trajnostne montažne gradnje

Podjetje je v fazi priprave druge trajnostne in krožne poslovne strategije, kjer bodo definirali nadaljnje korake in cilje na poti svojega trajnostnega delovanja. Ti bodo usmerjeni na optimizacijo procesov v podjetju ter razvoj produktov in rešitev, ki skozi celoten življenjski cikel minimalno vplivajo na okolje. Pri tem bodo v dejavnosti vključevali vse deležnike podjetja, saj lahko le tako uspešno razvijajo celovite trajnostne rešitve za življenje brez emisij.