Nagradna igra je zaključena.
Nagradno vprašanje se je glasilo: Koliko sončnih elektrarn Moja elektrarna že obratuje v Sloveniji?
Pravilni odgovor na nagradno vprašanje je: več kot 200 elektrarn.
Potrebno je bilo priložiti tudi fotografijo strehe objekta, kjer bi želeli postaviti sončno elektrarno.
Žreb je določil nagrajenca. VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI PREJME: LUKA KOTNIK.

O nagradi:

Vikend paket v Vili Mravljevi  je za vas lahko hedonistični pobeg iz mestnega vrveža ob koncu delovnega tedna, lahko pa predstavlja uverturo v daljše počitnice. Objekt odlikuje harmoničen preplet tradicionalnega in sodobnega oblikovanja, uporaba naravnih gradbenih materialov ter samooskrbnost z energijo (Izkoriščanje energije sonca v maksimalni možni meri: kombinacija sončne elektarne, sončnih kolektorjev in toplotne črpalke.) Vila je obkrožena z gričevnato pokrajino in ima gorsko kuliso v daljavi. Pokrajina s številnimi vinogradi in sadovnjaki ter blago klimo ponuja nešteto možnosti za izlete, kulinarične užitke in pokušanje vrhunskih vin okoliških vinarjev. V Vili Mravljevi se boste zagotovo sprostili in nabrali moči za nove izzive!

V kolikor boste prav vi srečni nagrajenec te nagradne igre, boste lahko vikend paket v Vili Mravljevi koristili enkrat v obdobju od 15.10.2019 do 15.12.2019.
Več informacij o Vili Mravljevi najdete na spletni povezavi.
Vilo smo predstavili tudi že v oddaji Ambienti.

Nagradna akcija poteka od 15.6.2019 do vključno 29.6.2019 na tej strani, podpira jo tudi FB stran. Prejemnika nagrade bo 30.6.2019 določil žreb.


Nagrado podeljuje:

Moja elektrarna vas popelje v sončno prihodnost. S sončno elektrarno boste izkoriščali energijo sonca za proizvodnjo električne energije, s katero boste pokrili lastne potrebe po energiji v gospodinjstvu. Z lastno sončno elektrarno boste postali energetsko samooskrbni, s čimer ne boste samo prihranili v naslednjih 30 letih, temveč boste postali tudi del družine Moja elektrarna. Ta s svojimi člani navdušuje ostale ljudi za energetsko neodvisnost z izrabo sončne energije in tako dviguje kakovost življenja.
Več: https://moja-elektrarna.si/


Več o pravilih nagradne igreSplošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre » VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI «

1. Organizator in partner nagradne igre
Organizator nagradne igre » VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI « je Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka/ v nadaljevanju organizator; partner nagradne igre pa je Moja elektrarna, Enertec d.o.o. Ulica borcev 58, 2000 Maribor/ v nadaljevanju partner.

2. Potek nagradne igre
Nagradna akcija poteka od 15.6.2019 do vključno 29.6.2019 na www.tvambienti.si . Nagradno igro podpira tudi njena FB stran.

3. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
• pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje v nagradni igri:

Koliko sončnih elektrarn Moja elektrarna že obratuje v Sloveniji?
Pomoč: https://moja-elektrarna.si/ponudba/

1. več kot 200
2. več kot 100
3. več kot 50
+ priložijo fotografijo strehe objekta, kjer želijo postaviti sončno elektrarno (max. velikost fotografije 2 Mb)

• oddajo svoje podatke na spletni strani nagradne igre,
• so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
• izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Ena oseba lahko pošlje le enkrat odgovor na nagradno vprašanje.

4. Nagrada, načini njene pridobitve ter obveznosti
Partner prispeva nagrado te nagradne igre: VIKEND PAKET (2 NOČITVI) ZA 2 OSEBI V ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI «, ki se jo lahko koristi v času
od 15.10. do 15.12.2019.

Za nagrado nagradne igre » VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI « se potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre poslali pravilen odgovor na nagradno vprašanje ter fotografijo strehe objekta, kjer si želite postaviti sončno elektrarno.

Med prijavljenimi kandidat-kami/i bomo izbrali en-o/ega, ki bo dobil VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI «

Nagrajen-ko/ca bo izbral predstavnik Matador produkcije d.o.o. in sicer naključno z žrebanjem.

5. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija spletne strani www.tvambienti.si in njene FB strani ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev. Tudi partner nagradne igre pridobi bazo sodelujočih kandidat-k/ov v nagradni igri. Na pridobljeno bazo lahko pošilja promocijske material ter ponudbe za nakup njegovih izdelkov.

6. Pristojnosti predstavnika organizatorja:
Predstavnik organizatorja ima sledeče pristojnosti:
• Nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajen-ke/ca, v skladu s temi pravili nagradne igre, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoč-a/- kandidat-ka/- kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te igre.
• V kolikor določen-o/ega sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, ji/mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal-a/- v skladu s pravili te nagradne igre. Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne igre s strani predstavnika organizatorja, temu nesporno dokazati, da to ne drżi. V kolikor sodelujoč-a/i kandidat-ka/- tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik organizatorja oziroma se ne odzove na njegov poziv, jo/ga ima predstavnik organizatorja pravico nemudoma diskvalificirati.
• Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
• Odločitve predstavnika organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih kandidat-k/ov v akciji so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah predstavnika organizatorja se sestavi zapisnik.

7. Izbor z žrebanjem ter obveznosti izhajajoče iz nagradne igre
Predstavni-ca/k organizatorja nagradne igre bo dne: 30.6.2019, na naslovu: Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka, naključno izbral-a/- nagrajen-ko/co z žrebanjem. V izboru pa se bodo upoštevali prejeti odgovori na nagradno vprašanje do vključno 29.6.2019 na e-naslovu: nagradna.igra@tvambienti.si.

Izbran-a/i nagrajen-ka/ec bo na dan izbora obvešče-na/n o prejetju nagrade po e-pošti. Ime nagrajen-ke/ca bo tudi objavljen na www.tvambienti.si.

Komisija bo nagrajen-ko/ca ponovno preverila, če je sodelova-la/l v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

Nagrajen-ka/ec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti organizatarju nagradne igre natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko partner nagradne igre zavrne predajo nagrade. Partner nagradne igre bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajen-ke/ca. Nagrajen-ka/ec nagradne igre sporoči svoje podatke najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se posamezn-a/i nagrajen-ka/ec na obvestilo o izboru nagradne igre » VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI « ne odzove ali ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drug-i/emu sodelujoč-i/emu kandidat-ki/u.

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagrado – VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI «rešuje partner nagradne igre. Organizator je v primeru reklamacij v zvezi z nagrado prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izbranih kandidatov.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajen-ka/ec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajen-ka/ec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri.

8. Ostale obveznosti organizatorja in partnerja
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
• dokumentacija v zvezi z nagrajen-kami/ci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Organizator in partner ne krijeta stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

9. Varovanje podatkov
Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi: https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/, ter v Splošnih pogojih na partnerjevi strani https://moja-elektrarna.si/pravno-obvestilo/.

10. Tolmačenje členov pravil
Za tolmačenje posameznih členov pravil sta pristojna organizator in partner nagradne igre. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim kandidat-kam/om.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče kandidat-ke/e obvestil o vsaki spremembi pravil.

11. Preklic sodelovanja
Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: nagradna.igra@tvambienti.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

12. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na elektronskem naslovu: nagradna.igra@tvambienti.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a oziroma po potrebi tudi vse ostale.

13. Ostalo
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoč-a/i kandidat-ka/- strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

14. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoč-a/i kandidat-ka/- soglaša s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

15. Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre ter kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani www.tvambienti.si.

16. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajen-ka/ec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.tvambienti.si ter na njeni FB strani ter v medijih partnerja in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Nagrajen-ka/ec se prav tako strinja, da s sodelovanjem v nagradni igri dovoli organizatorju in partnerju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

S sodelovanjem v nagradni igri » VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI « sodelujoč-e/i kandidat-ke/i potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z 10. členom tega dokumenta in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoč-e/i kandidat-ke/i nagradne igre potrjujejo, da so s Splošnimi pogoji sodelovanja seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu z njimi.

17. Reševanje sporov
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 15.6.2019.

Politika zasebnosti in odjava od novic

Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici ali s sporočilom na e-naslov info@tvambienti.si. V kolikor želite kakršno koli spremembo v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali v preteklosti, nam to lahko sporočite po elektronski pošti na naslov info@tvambienti.si.

Matador produkcija, d.o.o.

 

 

Arhiv nagradnih iger