Nagradna igra je zaključena. Pravilni odgovor na nagradno vprašanje "Koliko različnih projektov (hiš, stanovanj, vrtov in javnih objektov) smo predstavili v 200 oddajah Ambienti?" je bil zapisan pod črko B) 600. Izžrebali smo naslednjih 10 nagrajencev, ki prejmejo skodelico Ambienti: Mojca Podgoršek, Žalec; Jure Vrčko, Ruše; Drago Ulčnik, Podsreda; Lučka Volf, Črnomelj; Breda Škvorc, Lendava; Teja Bratuž, Most na Soči; Nina Tavčar, Žirovnica; Ingrid Murovec, Tolmin; Rado Petavs, Cerknica; Neli Glavaš, Dekani.

Skodelice s podobo arhitekta Jožeta Plečnika, ki pravi »Kavo pit pa Ambiente gledat«, so nastale ob 200. epizodi oddaje Ambienti. Izdelala jih je mednarodno priznana ustvarjalka PolonaPolona, ki na porcelanaste skodelice poleg znane osebe vedno doda še humoren napis.

Če radi spremljate Ambiente in pijete kavo, potem takšna skodelica gotovo ne sme manjkati v vaši vitrini. Kar 10 jih podarjamo med vas, svojo pa lahko dobite z malo sreče pri žrebu in seveda s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje.

O nagradni igri

Več o pravilih nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »SKODELICA AMBIENTI«

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »SKODELICA AMBIENTI« je Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka/ v nadaljevanju organizator.

2. Potek nagradne igre
Nagradna igra poteka od 5.12.2023 do vključno 19.12.2023 na www.tvambienti.si.

3. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
• pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje: Koliko različnih projektov (hiš, stanovanj, vrtov in javnih objektov) smo predstavili v 200 oddajah Ambienti?
A: 200
B: 600
C: 400
• so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
• izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Nagradni sklad
Organizator prispeva nagrado nagradne igre: 10 x skodelica Ambienti.
Med sodelujočimi v nagradni igri se jih izbere deset (10), ki dobijo po eno (1) skodelico Ambienti.

5. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija spletne strani, pridobivanje baze potencialnih obiskovalcev spletne strani www.tvambienti.si in njene FB strani ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev. Organizator nagradne igre pridobi bazo sodelujočih kandidat-k/ov v nagradni igri. Na pridobljeno bazo lahko pošilja sporočila za javnost, promocijski material ter tudi konkretne komercialne ponudbe.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev
Za nagrado v sklopu akcije »SKODELICA AMBIENTI« se lahko potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre odgovorili na nagradno vprašanje.
Nagradni sklad: 10 kom skodelic Ambienti.
Nagrajence bo izbral predstavnik Matador produkcije d.o.o., in sicer naključno z žrebanjem.

7. Pristojnosti predstavnika organizatorja:
Predstavnik organizatorja ima sledeče pristojnosti:
• Nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.
• V kolikor določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne igre s strani predstavnika organizatorja, temu nesporno dokazati, da to ne drži. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik organizatorja oziroma se ne odzove na njegov poziv, ga ima predstavnik organizatorja pravico nemudoma diskvalificirati.
• Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
• Odločitve predstavnika organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah organizatorja se sestavi zapisnik.

8. Objava nagrajencev
Predstavnik organizatorja nagradne igre: Matador produkcija, d.o.o. bo dne: 20.12.2023, na naslovu: Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka naključno izbral deset nagrajenih z žrebanjem. V izboru se bodo upoštevali prejeti odgovori na nagradno vprašanje do vključno 19.12.2023.
Izbran-e/i nagrajen-ke/ci bodo na dan izbora obvešče-ne/ni o prejetju nagrade po e-pošti. Imena nagrajen-k/cev bodo tudi objavljena na www.tvambienti.si.

Komisija bo nagrajene ponovno preverila, če so sodelova-le/li v skladu s Pravili.
V skladu z navedenim, se nagrajen-ke/ci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 organizatorju nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se posamezn-a/i nagrajen-ka/ec na obvestilo o izboru za sodelovanje v nagradni igri »SKODELICA AMBIENTI« ne odzove ali ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drugemu.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajen-ka/ec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajen-ka/ec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri.

9. Obveznosti organizatorja
Podeljevalec nagrade bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajen-ke/ce. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
• dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.
Organizator ne krije stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Varovanje podatkov
Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi: https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

11. Tolmačenje členov pravil
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

12. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: info@tvambienti.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

13. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na e-naslovu: info@tvambienti.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

14. Ostalo
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

15. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeležen-ka/ec soglaša s pravili nagradne igre.

16. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.tvambienti.si
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 5.12.2023.

17. Reševanje sporov
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Politika zasebnosti in odjava od novic

Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici ali s sporočilom na e-naslov info@tvambienti.si. V kolikor želite kakršno koli spremembo v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali v preteklosti, nam to lahko sporočite po elektronski pošti na naslov info@tvambienti.si.

Matador produkcija, d.o.o.

Arhiv nagradnih iger

1. NAGRADNA IGRA: APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE
2. NAGRADNA IGRA: Vzglavnik Leticia AntiAge
3. NAGRADNA IGRA: “JAGABABA”
4. NAGRADNA IGRA: Zložljiv vrtni ležalnik
5. NAGRADNA IGRA: Usnjeni hišni copati
6. NAGRADNA IGRA: ležišče TrioComfort iz Maremica
7. NAGRADNA IGRA: LIDO
8. NAGRADNA IGRA: Hišni copati
9. NAGRADNA IGRA: Vikend paket za 2 osebi v ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI
10. NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SUNLIFE PREMIUM
11. NAGRADNA IGRA: hišni copati Ambienti
12. NAGRADNA IGRA: VIKEND DOŽIVETJE Z E-AVTOMOBILOM
13. NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SUNLIFE PREMIUM
14. NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SKY
15. PRALNE ZAŠČITNE MASKE z logotipom Ambienti
16. NAGRADNA IGRA: kavni avtomat MIELE
17. NAGRADNA IGRA: hiška UTAUTA
18. NAGRADNA IGRA: lesena mizica
19. NAGRADNA IGRA: Mizica, pogrni se z izdelki slovenskih oblikovalcev
20. Nagradna igra: Poletje v kuhinji
21. Nagradna igra: Vstopnice za razstavo ”Svet znotraj”
22. Nagradna igra: Lesena hiška Ambienti
23. Nagradna igra: AMBILIGHT TELEVIZOR PHILIPS”
24. Nagradna igra: Leseni otroški stolček Froc