POSPRAVLJENI DEŽNIKI

Pravilni odgovor na nagradno vprašanje je: Nova sezona oddaj se prične 18. marca.
V roku je prispelo 224 odgovorov. 7 ni bilo pravilnih.
Med pravilnimi odgovori je žreb določil prejemnico nagrade.
Nagrado prejme:
Doris Kocon iz Ljubljane

Poglejte si video žrebanja

O nagradi:

APRIL je lepo oblikovano, majhno stojalo za velike dežnike, ki s funkcionalnim dizajnom skrbi, da se dežniki ne prevračajo. Spretno izdelani utori poleg luknjic za konice dežnikov pa zadržijo kapljice, da tla pod mokrimi dežniki vedno ostanejo suha. Utori so izdelani iz biorazgradljive plastike in lesa, stabilen podstavek pa iz belega betona. Naj bodo vaši dežniki končno lično pospravljeni na svojem mestu in vedno pripravljeni na nepričakovane deževne trenutke. Nagrajenec nagradne igre prejme stojalo za pet dežnikov.

VIDEO


O avtorju:

Aklih je mlada skupina oblikovalcev in inženirjev. Oblikovanje vidijo kot ključno stopnjo v razvoju in trženju novega produkta. Delujejo na področju produktnega oblikovanja, vizualnih komunikacij, spletnega oblikovanja in 3d tiska.V letu 2016 so se predstavili na največjem pohištvenem sejmu Salone Del Mobile in sicer v segmentu mladih oblikovalcev Salone Satellite ter na sejmu Ambient Ljubljana, kjer so bili prejemniki nagrade: TOP 5.

Spletna stran


Več o pravilih nagradne igreSplošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE«

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne akcije »APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE «je Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka/ v nadaljevanju organizator; partner nagradne akcije pa je Aklih, Domen Gregorič, s.p., Zabrdje 26, 8233 Mirna/ v nadaljevanju partner.

 1. Potek nagradne igre

Nagradna akcija poteka od  10.01.2017 do vključno 20.01.2017 na www.tvambienti.si . Nagradno igro podpira tudi njena FB stran.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

 • pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje v nagradni igri,
 • oddajo svoje podatke na spletni strani nagradne igre,
 • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
 • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni akciji lahko obiskovalci www.tvambienti.si ter njene FB strani sodelujejo na sledeč način:

pod objavo nagradne igre  »APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE« odgovorijo na vprašanje:

KDAJ SE PRIČNE NOVA SEZONA ODDAJ AMBIENTI V 2017?

 1. 1. januarja
 2. 18. marca
 3. 15. avgusta
 1. Nagrada, načini njene pridobitve ter obveznosti

Partner prispeva nagradno igro: APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE (za 5 dežnikov), katere avtor je tudi sam.

Ena oseba lahko pošlje le eno prijavnico za nagradno igro.

Med prijavljenimi kandidati bomo izbrali en-o/ega, ki bo dobil  APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE (za 5 dežnikov).  Po prejemu nagrade – APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE (za 5 dežnikov)  nagrajen-ka/ec pošlje organizatorju nagradne igre na e-poštni naslov: info@tvambienti.si opise svojih izkušenj z nagrado ter svojo fotografijo izdelka v prostoru in sicer najkasneje v 14 dneh po prejemu nagrade. Sliko izdelka v prostoru objavi organizator nagradne igre na svoji facebook strani, ki podpira spletno stran www.tvambienti.si .

Nagrajen-ko/ca bo izbral predstavnik Matador produkcije d.o.o. Objava nagrajen-ke/ca bo na www.tvambienti.si .

 1. Namen nagradne akcije

Namen nagradne akcije je promocija del partnerja nagradne igre, pridobivanje  baze potencialnih kupcev izdelkov partnerja, promocija spletne strani www.tvambienti.si ter njene FB strani ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev.

 1. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev

Za sodelovanje v sklopu akcije  »APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE« se potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja akcije in v skladu s Pravili nagradne igre poslali pravilen odgovor na nagradno vprašanje.

Nagradni sklad: En kos: »APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE (za 5 dežnikov)«.

Nagrajen-ko/ca bo izbral predstavnik Matador produkcije d.o.o. in sicer naključno z žrebanjem.

 1. Pristojnosti predstavnika Matador produkcije d.o.o.:

Predstavnik Matador produkcije d.o.o. ima sledeče pristojnosti:

 • Nadzor poteka akcije in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne akcije,

ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te akcije.

 • V kolikor določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te akcije, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili akcije. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 14 dniod poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil akcije s strani predstavnika Matador produkcije d.o.o., temu nesporno dokazati, da to ne drżi. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik Matador produkcije d.o.o. oziroma se ne odzove na njegov poziv, ga ima predstavnik Matador produkcije d.o.o. pravico nemudoma diskvalificirati.
 • Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
 • Odločitve predstavnika Matador produkcije d.o.o. glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v akciji so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah predstavnika Matador produkcije d.o.o. se sestavi zapisnik.
 1. Objava sodelujočih in žrebanje

Predstavnik organizatorja nagradne igre: Matador produkcija, d.o.o. bo dne: 21.01.2017, na naslovu: Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka naključno izbral nagrajen-ko/co z žrebanjem. V izboru pa se bodo upoštevali prejeti odgovori na nagradno vprašanje do vključno 20.01.2017 na www.tvambienti.si.

Izbran-a/i nagrajen-ka/ec bo na dan izbora obvešče-na/n  o prejetju nagrade po e-pošti. Ime nagrajen-ke/ca bo tudi objavljen na www.tvambienti.si.   

Komisija bo nagrajen-ko/ca ponovno preverila, če je sodelova-la/l v skladu s Pravili.

V skladu z navedenim, se nagrajen-ka/ec strinja, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena  ZDavP-2 organizatorju nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se posamezn-a/i kandida-tka/t na obvestilo o izboru za sodelovanje v akciji »APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE (za 5 dežnikov) ne odzove ali ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drugemu. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagrado rešuje partner. Organizator in partner sta v teh primerih prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izbranih kandidatov.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da  kandida-tka/t v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da kandida-tka/t tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v akciji.

 1. Obveznosti organizatorja in partnerja

Podeljevalec nagrade bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

Organizator in partner ne krijejo stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Varovanje podatkov

Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator in partner hranijo podatke sodelujočega in jih obdelujejo ter uporabljajo za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bodo organizator te nagradne igre in partner skrbno varovali in uporabljali v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajen-ka/ec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka na Facebook strani organizatorja in partnerja na spletnih straneh  organizatorja in partnerja, za kar od organizatorja in partnerja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja: Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi organizator.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

 1. Tolmačenje členov pravil

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: info@tvambienti.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na elektronskem naslovu: info@tvambienti.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 1. Ostalo

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

 1. Druge določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni akciji je, da udeležen-ka/ec soglaša s pravili nagradne akcije.  Nagrajen-ka/ec nagradne igre tudi pristaja na to, da se njihovi opisi izkušenj z uporabo »APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE « lahko uporabijo v nadaljnje marketinške namene organizatorja ter partnerja nagradne igre in sicer časovno in krajevno neomejeno.

 1. Pravila nagradne akcije in kje se nahajajo

Pravila nagradne akcije so na vpogled dostopna na spletni strani www.tvambienti.si

 1. Uporaba osebnih podatkov                                           

Nagrajen-ka/ec nagradne akcije dovoljujej objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.tvambienti.si ter na njeni FB strani ter v medijih partnerja in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne akcije. Nagrajen-ka/ec se prav tako strinja, da

s sodelovanjem v akciji dovolijo organizatorju in partnerju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženec nagradne akcije dovoljuje podjetju organizatorja: Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka  in partnerja Aklih, Domen Gregorič, s.p., Zabrdje 26, 8233 Mirna da kot upravljavca zbirke obdelujeta zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva.

Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko   organizator nagradne igre in partner nagradne igre obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost zahtevati vpogled in ažuriranje podatkov v bazi podatkov.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni akciji: 10.01.2017.