Nagradna igra je zaključena.

Vprašanje se je glasilo: Koliko prilagodljivih območji ima ležišče Trio Comfort?
Pravilni odgovor na nagradno vprašanje je SEDEM.

V roku je prispelo 1480 odgovorov.
Med pravilnimi odgovori je žreb določil prejemnico nagrade.
Nagrado prejme: Nada Kajtna, Laško

O nagradi:

Ležišča Leticia stremijo k dovršenemu in kakovostnemu spancu. Ustvarjena po meri, zagotavljajo popolnoma svojevrstno udobje, prilagojeno vsakemu posamezniku posebej. Nobena Leticia ni serijska, saj se odloča za drugačen pristop in prilagodi svojo obliko glede na vaše potrebe in želje. Spanje na Leticii pospešuje nočno obnovo telesa, zaradi popolne prilagodljivosti pa zagotavlja naspana jutra, polna energije. Vsa ležišča so plod slovenske izdelave, ki zagotavlja le najvišjo certificirano kakovost. Ležišče Trio Comfort je eno izmed prvih slovenskih personaliziranih ležišč, ki vam nudi dovršenost in željeno podporo. Sestavljen iz 7 območji, omogoča nastavljivo udobje v delu ramen, križa in bokov. Željeno trdoto ležišča si lahko izberete kar sami, mehek občutek pa dopolnjuje še elastična in snemljiva prevleka Soft Touch, ki se lahko preprosto očisti kar doma.
Ogledate si jih lahko v Spalnem centru Maremico, Šlandrova ulica 4, Ljubljana. Več: https://www.leticia.si/


Nagrado podeljuje:

Spalni center Maremico izpolnjuje kulturo spanja v Sloveniji že dobrih 25 let. Njihove postelje in ležišča temeljijo na ideji o popolnoma personalizirani spalni izkušnji. Kakovosten spanec oblikujejo z bogatim izborom vodnih postelj Lectus, osebnih ležišč Leticia in oblazinjenih postelj BoxSpring. Danes je Maremico eden izmed vodilnih slovenskih ponudnikov ležišč, ki svojo kakovost nadgrajujejo s popolnoma slovensko proizvodnjo. Več: https://www.leticia.si/o-podjetju/

Biatlonec Jakov Fak spi na ležišču Leticia:


Več o pravilih nagradne igreSplošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre » LEŽIŠČE TRIO COMFORT IZ MAREMICA«

 1. Organizator in partner nagradne igre

Organizator nagradne igre » LEŽIŠČE TRIO COMFORT IZ MAREMICA «je Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka/ v nadaljevanju organizator; partner nagradne igre pa je Maremico d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče/ v nadaljevanju partner.

 1. Potek nagradne igre

Nagradna akcija poteka od 16.3.2019 do vključno 16.4.2019 na www.tvambienti.si . Nagradno igro podpira tudi njena FB stran.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

 • pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje v nagradni igri:

Koliko prilagodljivih območji ima ležišče Trio Comfort? Izberi pravilni odgovor izmed navedenih:

 1. enega
 2. tri
 3. sedem
 • oddajo svoje podatke na spletni strani nagradne igre,
 • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
 • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Ena oseba lahko pošlje le enkrat odgovor na nagradno vprašanje.

 1. Nagrada, načini njene pridobitve ter obveznosti

Partner prispeva nagrado te nagradne igre: LEŽIŠČE TRIO COMFORT IZ MAREMICA (1 kos, dimenzije 90 x 200 cm) ter poskrbi za dostavo nagrade na nagrajen-kin/čev naslov.

Za nagrado nagradne igre »LEŽIŠČE TRIO COMFORT IZ MAREMICA« se potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre poslali pravilen odgovor na nagradno vprašanje.

Med prijavljenimi kandidat-kami/i bomo izbrali en-o/ega, ki bo dobil LEŽIŠČE TRIO COMFORT IZ MAREMICA (dimenzije 90 x 200 cm).

Nagrajen-ko/ca bo izbral predstavnik Matador produkcije d.o.o. in sicer naključno z žrebanjem.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija spletne strani www.tvambienti.si in njene FB strani ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev. Tudi partner nagradne igre pridobi bazo sodelujočih kandidat-k/ov v nagradni igri. Na pridobljeno bazo lahko pošilja promocijske material ter ponudbe za nakup njegovih izdelkov.

 1. Pristojnosti predstavnika organizatorja:

Predstavnik organizatorja ima sledeče pristojnosti:

 • Nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajen-ke/ca, v skladu s temi pravili nagradne igre, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoč-a/- kandidat-ka/- kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te igre.
 • V kolikor določen-o/ega sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, ji/mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal-a/- v skladu s pravili te nagradne igre. Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne igre s strani predstavnika organizatorja, temu nesporno dokazati, da to ne drżi. V kolikor sodelujoč-a/i kandidat-ka/- tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik organizatorja oziroma se ne odzove na njegov poziv, jo/ga ima predstavnik organizatorja pravico nemudoma diskvalificirati.
 • Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
 • Odločitve predstavnika organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih kandidat-k/ov v akciji so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah predstavnika organizatorja se sestavi zapisnik.
 1. Izbor z žrebanjem ter obveznosti izhajajoče iz nagradne igre

Predstavni-ca/k organizatorja nagradne igre bo dne: 17.4.2019, na naslovu: Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka, naključno izbral-a/- nagrajen-ko/co z žrebanjem. V izboru pa se bodo upoštevali prejeti odgovori na nagradno vprašanje do vključno 16.4.2019 na e-naslovu: nagradna.igra@tvambienti.si.

Izbran-a/i nagrajen-ka/ec bo na dan izbora obvešče-na/n o prejetju nagrade po e-pošti. Ime nagrajen-ke/ca bo tudi objavljen na www.tvambienti.si.   

Komisija bo nagrajen-ko/ca ponovno preverila, če je sodelova-la/l v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

Nagrajen-ka/ec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti organizatarju nagradne igre natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko partner nagradne igre zavrne predajo nagrade. Partner nagradne igre bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajen-ke/ca.  Nagrajen-ka/ec nagradne igre sporoči svoje podatke najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se posamezn-a/i nagrajen-ka/ec na obvestilo o izboru nagradne igre » LEŽIŠČE TRIO COMFORT IZ MAREMICA« ne odzove ali ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drug-i/emu sodelujoč-i/emu kandidat-ki/u.

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagrado – LEŽIŠČEM TRIO COMFORT IZ MAREMICA rešuje partner nagradne igre. Organizator je v primeru reklamacij v zvezi z nagrado prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izbranih kandidatov.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da  nagrajen-ka/ec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajen-ka/ec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri.

 1. 8. Ostale obveznosti organizatorja in partnerja

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
 • dokumentacija v zvezi z nagrajen-kami/ci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Organizator in partner ne krijeta stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

 1. Varovanje podatkov

Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi:  https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/, ter v Splošnih pogojih na partnerjevi strani https://www.maremico.si/splosni-pogoji/

 1. Tolmačenje členov pravil

Za tolmačenje posameznih členov pravil sta pristojna  organizator in partner nagradne igre. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim kandidat-kam/om.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče kandidat-ke/e obvestil o vsaki spremembi pravil.

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: nagradna.igra@tvambienti.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na elektronskem naslovu: nagradna.igra@tvambienti.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a oziroma po potrebi tudi vse ostale.

 1. Ostalo

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoč-a/i kandidat-ka/- strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

 1. Druge določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoč-a/i kandidat-ka/-  soglaša s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

 1. Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre ter kje se nahajajo

Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani www.tvambienti.si.

 1. Uporaba osebnih podatkov                                           

Nagrajen-ka/ec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.tvambienti.si ter na njeni FB strani ter v medijih partnerja in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Nagrajen-ka/ec se prav tako strinja, da s sodelovanjem v nagradni igri dovoli organizatorju in partnerju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

S sodelovanjem v nagradni igri »LEŽIŠČE TRIO COMFORT IZ MAREMICA« sodelujoč-e/i kandidat-ke/i potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z 10. členom tega dokumenta in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoč-e/i kandidat-ke/i nagradne igre potrjujejo, da so s Splošnimi pogoji sodelovanja seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu z njimi.

 1. Reševanje sporov                                           

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 16.3.2019.

 

Politika zasebnosti in odjava od novic

Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici ali s sporočilom na e-naslov info@tvambienti.si. V kolikor želite kakršno koli spremembo v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali v preteklosti, nam to lahko sporočite po elektronski pošti na naslov info@tvambienti.si.

Matador produkcija, d.o.o.

 

 

Arhiv nagradnih iger