Nagradna igra je zaključena.

Pravilni odgovor je: 60 premiernih oddaja Ambienti je bilo do 5. 10. 2018 predvajanih na RTV SLO.

Žreb je določil 3 dobitnike usnjenih copat Ambienti:

PATRICIJA VRBANČIČ, Beltinci

DARKO ŠTEMAC, Ankaran

SABINA PAŠIĆ, Celje

Opis izdelka:

Unikatni copati z našitim logotipom oddaje Ambienti. Popolnoma usnjene copate so zašili invalidi. Izdelke izpod njihovi rok prodajajo v trgovini Štacuna Rokodelc v Kranju, ki deluje pod okriljem Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike. Fundacija ustanovljena leta 2000, je ustanova za zdravljenje odvisnikov, za spodbujanje pogojev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja splošno koristne nepridobitne dejavnosti. Fundacija s svojo dejavnostjo »PONOVNE RABE«, ki jo izvaja na podlagi pogodbe s Komunalo Kranj in Komunalo Radovljica, zmanjšuje količino odloženih odpadkov. S ponovno rabo, ki je eden izmed pomembnejših dejavnikov na poti do družbe brez odpadkov in ohranjanja okolja, Fundacija omogoča ugoden nakup rabljenih in obnovljenih predmetov ter novih lastnih izdelkov v petih trgovinah Fundacije, treh v Kranju (Štacuna Zarica, Kr’Štacuna, Štacuna Rokodelc), v Pristavi pri Tržiču (Štacuna Pristava) in v Radovljici (Štacuna Brvač), ter tudi na tak način pomaga socialno ogroženim.


Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici ali s sporočilom na e-naslov info@tvambienti.si. V kolikor želite kakršno koli spremembo v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali v preteklosti, nam to lahko sporočite po elektronski pošti na naslov info@tvambienti.si.

Matador produkcija, d.o.o.


Splošni pogoji poslovanjaSplošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »HIŠNI COPATI«

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne akcije »HIŠNI COPATI«je Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka/ v nadaljevanju organizator.

2. Potek nagradne igre
Nagradna akcija poteka od 27.09.2018 do vključno 5.10.2018 na www.tvambienti.si.

3. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
• pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje: Koliko premiernih oddaj Ambienti je bilo do sedaj predvajanih na RTV SLO 1, torej do 27.9.2018 ?
A: 10
B: 200
C: 60

• so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
• izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Nagrada, načini njene pridobitve ter obveznosti
Organizator prispeva nagradno nagrado: usnjene hišne copate z logotipom oddaje Ambienti (3 pari).

Med kandidati bomo izbrali tri (3), ki bodo dobili po en par (1) hišnih copat.

Nagrajence bo izbral predstavnik Matador produkcije d.o.o. Objava nagrajencev bo na www.tvambienti.si .

5. Namen nagradne akcije
Namen nagradne akcije je promocija spletne strani, pridobivanje baze potencialnih obiskovalcev spletne strani www.tvambienti.si in njene FB strani ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev
Za nagrado v sklopu akcije »HIŠNI COPATI« se lahko potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja akcije in v skladu s Pravili nagradne igre pravilno odgovorili na nagradno vprašanje.

Nagradni sklad: Usnjeni hišni copati /3 pari.

Nagrajence bo izbral predstavnik Matador produkcije d.o.o. in sicer naključno z žrebanjem.

7. Pristojnosti predstavnika Matador produkcije d.o.o.:
Predstavnik Matador produkcije d.o.o. ima sledeče pristojnosti:
– Nadzor poteka akcije in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne akcije,
ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te akcije.
– V kolikor določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te akcije, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili akcije. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil akcije s strani predstavnika Matador produkcije d.o.o., temu nesporno dokazati, da to ne drżi. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik Matador produkcije d.o.o. oziroma se ne odzove na njegov poziv, ga ima predstavnik Matador produkcije d.o.o. pravico nemudoma diskvalificirati.
– Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
– Odločitve predstavnika Matador produkcije d.o.o. glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v akciji so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah predstavnika Matador produkcije d.o.o. se sestavi zapisnik.

8. Objava sodelujočih in žrebanje
Predstavnik organizatorja nagradne igre: Matador produkcija, d.o.o. bo dne: 6.10.2018, na naslovu: Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka naključno izbral tri nagrajene z žrebanjem. V izboru pa se bodo upoštevali prejeti všečki in delitve do vključno 5.10.2018.

Izbran-a/i nagrajen-ka/ec bo na dan izbora obvešče-na/n o prejetju nagrade po e-pošti. Ime nagrajen-ke/ca bo tudi objavljen na www.tvambienti.si.

Komisija bo nagrajene ponovno preverila, če je sodelova-la/l v skladu s Pravili.

V skladu z navedenim, se nagrajen-ka/ec strinja, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 organizatorju nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se posamezn-a/i kandida-tka/t na obvestilo o izboru za sodelovanje v akciji »HIŠNI COPATI« ne odzove ali ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drugemu.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da kandida-tka/t v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da kandida-tka/t tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v akciji.

9. Obveznosti organizatorja in partnerja
Podeljevalec nagrade bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
• dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.
Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.
Organizator ne krije stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Varovanje podatkov

Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi: https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

10. Tolmačenje členov pravil
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

11. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: info@tvambienti.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

12. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na elektronskem naslovu: info@tvambienti.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

13. Ostalo
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

14. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni akciji je, da udeležen-ka/ec soglaša s pravili nagradne akcije.

15. Pravila nagradne akcije in kje se nahajajo
Pravila nagradne akcije so na vpogled dostopna na spletni strani www.tvambienti.si

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni akciji: 27.09.2018.