Nagradna igra je zaključena. Spraševali smo vas: KAJ VAM POMENI DOM?

V uredništvu oddaje Ambienti smo izbrali tri lepe misli in nagradili avtorje.
Copate Ambienti prejmejo: Bojana Dilica, Teja Štrukelj in Žaneti Novak

Bojana Dilica:
“Lahko si videl vse palače, gradove, vile in hiše tega sveta, ampak ko prideš pred določena vrata
in ti srce zaigra “Spet sem doma!!, veš, da je to največje bogastvo, imeti svoj dom!”

Teja Štrukelj:
A-bsolutno je dom toplo okolje
M-ed drugim sem doma vedno dobre volje
B-rez domačih pravi dolgčas je,
I-zjemno sem vesela ko vsi zberemo se
E-nostavno pa ne šteje le zunanjost hiše
N-eizmerno rada opremljam vse niše
T-u pa tam ko idej zmanjka mi,
I-z redno hitro novo oddajo Ambienti pogledam si

Žaneti Novak:
“Dom je tam kjer je srcu prijetno, ko najdeš svojo najtoplejšo odejo.
Kjer te v lijaku čaka skodelica od jutranje kave. Na oknu je tvoja najljubša lončnica na katero
misliš cel teden dopusta ali bo preživela. In ko greš do dnevne sobe stopiš na lego kocko za katero misliš,
da je že zdavnaj pospravljena… Veš, da si doma in si srečen.
Dom pomeni polno občutenj, ki bi v drugih okoliščinah delovale kaotično, a doma sinhrono. “

Opis izdelka:

Unikatni copati z našitim logotipom oddaje Ambienti. Popolnoma usnjene copate so zašili invalidi. Izdelke izpod njihovi rok prodajajo v trgovini Štacuna Rokodelc v Kranju, ki deluje pod okriljem Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike. Fundacija ustanovljena leta 2000, je ustanova za zdravljenje odvisnikov, za spodbujanje pogojev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja splošno koristne nepridobitne dejavnosti. Fundacija s svojo dejavnostjo »PONOVNE RABE«, ki jo izvaja na podlagi pogodbe s Komunalo Kranj in Komunalo Radovljica, zmanjšuje količino odloženih odpadkov. S ponovno rabo, ki je eden izmed pomembnejših dejavnikov na poti do družbe brez odpadkov in ohranjanja okolja, Fundacija omogoča ugoden nakup rabljenih in obnovljenih predmetov ter novih lastnih izdelkov v petih trgovinah Fundacije, treh v Kranju (Štacuna Zarica, Kr’Štacuna, Štacuna Rokodelc), v Pristavi pri Tržiču (Štacuna Pristava) in v Radovljici (Štacuna Brvač), ter tudi na tak način pomaga socialno ogroženim.


Več o pravilih nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »HIŠNI COPATI«

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »HIŠNI COPATI«je Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka/ v nadaljevanju organizator.

2. Potek nagradne igre
Nagradna igra poteka od 16.8.2019 do vključno 3.9.2019 na www.tvambienti.si.

3. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
• pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje: Kaj vam pomeni dom?
• so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
• izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

Organizator izbere tri najbolj izvirne odgovore in avtorje teh nagradi s parom copat Ambienti.
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Nagradni sklad
Organizator prispeva nagradno nagrado: usnjene hišne copate z logotipom oddaje Ambienti (3 pari).
Med sodelujočimi v nagradni igri se izbere tri (3), ki dobijo po en par (1) hišnih copat.

5. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija spletne strani, pridobivanje baze potencialnih obiskovalcev spletne strani www.tvambienti.si in njene FB strani ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev. Odgovore na to nagradno vprašanje lahko organizator uporablja brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih v nagradni igri, ki so hkrati tudi avtorji odgovorov, v kakršnekoli marketinške namene in jih vključuje v uredniško vsebino na spletni strani www.tvambienti.si, na svoji FB strani in v TV oddaji Ambienti.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev
Za nagrado v sklopu akcije »HIŠNI COPATI« se lahko potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre odgovorili na nagradno vprašanje.
Nagrajence določi predstavnik organizatorja. Ta po lastni presoji izbere tri najbolj izvirne odgovore in avtorji teh odgovorov postanejo nagrajenci nagradne igre.

7. Pristojnosti predstavnika organizatorja:
Predstavnik organizatorja ima sledeče pristojnosti:
– Nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre,
ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.
– V kolikor določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne igre s strani predstavnika organizatorja, temu nesporno dokazati, da to ne drżi. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik organizatorja oziroma se ne odzove na njegov poziv, ga ima predstavnik organizatorja pravico nemudoma diskvalificirati.
– Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
– Odločitve predstavnika organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah organizatorja se sestavi zapisnik.

8. Objava nagrajencev
Predstavnik organizatorja nagradne igre bo 4.9.2019, na naslovu: Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka prebral vse prejete odgovore na nagradno vprašanje in po lastni presoji izbral tri najizvirnejše odgovore. Avtorji teh odgovorov postanejo avtomatično nagrajenci nagradne igre. V izboru se bodo upoštevali prejeti odgovori na nagradno vprašanje do vključno 3.9.2019.

Izbran-e/i nagrajen-ke/ci bodo na dan izbora obvešče-ne/ni o prejetju nagrade po e-pošti. Imena nagrajen-k/cev bodo tudi objavljena na www.tvambienti.si.
Komisija bo nagrajene ponovno preverila, če so sodelova-le/li v skladu s Pravili.
V skladu z navedenim, se nagrajen-ke/ci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 organizatorju nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se posamezn-a/i nagrajen-ka/ec na obvestilo o izboru za sodelovanje v nagradni igri »HIŠNI COPATI« ne odzove ali ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drugemu.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajen-ka/ec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajen-ka/ec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri.

9. Obveznosti organizatorja
Podeljevalec nagrade bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajen-ke/ce. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
• dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.
Organizator ne krije stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Varovanje podatkov
Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi: https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

11. Tolmačenje členov pravil
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

12. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: info@tvambienti.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

13. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na e-naslovu: info@tvambienti.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

14. Ostalo
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

15. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeležen-ka/ec soglaša s pravili nagradne igre.

16. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.tvambienti.si

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 16.8.2019.

Politika zasebnosti in odjava od novic

Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici ali s sporočilom na e-naslov info@tvambienti.si. V kolikor želite kakršno koli spremembo v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali v preteklosti, nam to lahko sporočite po elektronski pošti na naslov info@tvambienti.si.

Matador produkcija, d.o.o.

 

 

Arhiv nagradnih igerNAGRADNA IGRA: APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE
NAGRADNA IGRA: Vzglavnik Leticia AntiAge
NAGRADNA IGRA: “JAGABABA”
NAGRADNA IGRA: Zložljiv vrtni ležalnik
NAGRADNA IGRA: Usnjeni hišni copati
NAGRADNA IGRA: LIDO
NAGRADNA IGRA: Hišni copati
NAGRADNA IGRA: Vikend paket za 2 osebi v ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI
NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SUNLIFE PREMIUM