Nova gradbena zakonodaja je v veljavo stopila s 1. junijem letošnjega leta. S seboj prinaša veliko novosti, mi pa smo za vas raziskali, kako vpliva na gradnjo enodružinske hiše.

Za začetek

Investitor bo za začetek upravnega postopka za gradnjo hiše še vedno potreboval pooblaščenega arhitekta. Ta bo – na osnovi lokacijske informacije, ki jo pridobimo na občini, kot doslej – hišo ustrezno umestil v prostor in jo zasnoval tako, da bo karseda izkoriščala prostorske danosti in hkrati odgovarjala naročnikovim zahtevam.

Gradbeno dovoljenje

Pridobitev gradbenega dovoljenja je po novem zakonu lažja. Postopek izdelave dokumentacije v celoti vodi arhitekt, skupaj z njim pa boste zaprosili za potrebna soglasja (ki so se v novem zakoniku preimenovala v mnenja). Mnenja bodo morali pristojni mnenjedajalci predložiti v petnajstih dneh od vložitve vloge, kar bo občutno skrajšalo proces. Prav tako bo pristojna upravna enota dolžna gradbeno dovoljenje pregledati in – če je popolno in v skladu s predpisi in gradbenim zakonom – potrditi v roku dveh mesecev oziroma še prej, če so zahtevi za pridobitev gradbenega dovoljenja priložena že vsa mnenja. Po novem zakonu bo gradbeno dovoljenje veljavno kar pet let (prej le dve leti), potem pa bo – če izvajalec ne prijavi začetka del – zapadlo.

gradbeni zakon

Zdaj pa na gradbišče!

Ključna novost pa se bo zgodila na gradbišču. Le-to bo potrebno – skupaj s predložitvijo projekta za izvedbo (PZI), ki vam ga bo pripravil arhitekt v sodelovanju z izbranim izvajalcem – prijaviti osem dni pred začetkom del. Tako bo imel inšpekcijski nadzor dovolj časa, da med gradnjo obišče vaše gradbišče. Tam bo moral najti nadzornika, ki bo gradnjo in izvedbo nadzoroval, in naročniku in projektantu sproti javljal vse spremembe, ki bi lahko vplivale na legalnost zgradbe (torej takšne, ki so v bistvenem nasprotju s projektom za gradbeno dovoljenje). Po končanem delu boste morali zaprositi še za uporabno dovoljenje: arhitekt, nadzornik in izvajalec bodo morali podpisati izjavo o dokončanju del in skladnosti s projektom gradbenega dovoljenja ter predložiti novo dokumentacijo, v kateri bodo označena morebitna odstopanja od projekta DGD.

Investitor ima tako na voljo tri (nove) varovalke, ki ga varujejo pred nevestno opravljenim delom izvajalcev ali malomarnostjo arhitektov: državno inšpekcijsko službo, odgovornega nadzornika del ter upravni postopek pridobitve uporabnega dovoljenja.

Kaj pa gradnje enostavnih objektov in ruštive?

Z novim gradbenim zakonom za gradnje enostavnih objektov (kot so garaže, nadstreški, ograje, vrtne lope ipd. v tlorisni izmeri do 20 m2) ter za rušitve starejših gradenj ne potrebujete več gradbenega dovoljenja. Dovolj je le prijava začetka gradbenih del na upravni enoti.

gradbeni zakon

In prenove?

Tudi manjše prenove in rekonstrukcije bo možno izvesti brez gradbenega dovoljenja – a le, če bo gabarit hiše ostal enak ali se celo zmanjšal. Torej boste za dozidavo ali nadzidavo hiš vseeno potrebovali gradbeno dovoljenje.

Bistveno so olajšane tudi legalizacije črnih gradenj

Tudi legalizacije bodo po novem postopku lažje: če je bil vaš objekt postavljen pred letom 1998, če je ustrezno vpisan v kataster in če so plačani komunalni prispevki, bo legalizacija povsem preprosta. V nasprotnem primeru vas čaka plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo, kar sproži postopek legalizacije.

Preberite več: Gradbeni zakon