Politika privatnosti

 1. Uvodna odredba

Matador produkcija, d.o.o. poštuje vaše pravo na privatnost i teži najvišem nivou zaštite vaših ličnih podataka. Stoga smo, prilikom pružanja naših usluga putem veb stranica, dužni da se pridržavamo zakona i propisa koji regulišu zaštitu ličnih podataka, a naročito u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka (engl. GDPR – General Data Protection Regulation) i uvek u skladu sa važećim nacionalnim pravilima i u skladu sa zakondavstvom o zaštiti ličnih podataka. Svrha ove Politike privatnosti je da vas upoznamo sa svrhom u koju će se prikupiti vaši lični podaci i kako će se oni koristiti, te koja su vaša prava u odnosu na podatke koje imamo o vama i kako ih primenjujemo.

Matador produkcija, d.o.o se obavezuje da se lični podaci koje dajete putem veb stranice https://www.tvambienti.si/rs/, koriste u skladu sa ovim Pravilima o privatnosti, tako da vaše lične podatke ne prodajemo, pozajmljujemo ili na bilo koji drugi način prosleđujemo trećim licima, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

 1. Administrator podataka

Administrator vaših ličnih podataka je Matador produkcija d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka, Republika Slovenija.

 1. Svrha obrade podataka i vrsta ličnih podataka

Svi lični podaci koje nam prosledite, biće obrađivani poverljivo i koristiće se samo u svrhe u koje su nam dati. Ako se ukaže potreba da dalje obrađujemo vaše podatke u drugu svrhu, tražit ćemo prethodno od vas saglasnost odnosno pristanak.

– Poseta veb stranici

Svaki put kada posetite veb stranu https://www.tvambienti.si/rs na veb server automatski se sačuva dnevnička datoteka veb servera kao što su ( npr. IP adresa – broj koji identifikuje pojedinačni računar ili drugi uređaj na vebu; vrsta internet pretraživača – browser-a, vreme posete itd.) Ove podatke obrađujemo kako bismo pratili statistiku posetilaca na našoj veb stranici.

Matador produkcija, d.o.o. ovako prikupljene podatke dodatno ne obrađuje i ne povezuje ih sa drugim podacima.

– Prijava na vesti

Na našoj veb stranici https://www.tvambienti.si/rs možete se prijaviti za primanje biltena e-vesti, koje sadrže najave o emitovanju televizijske emisije Ambijenti kao i savete za uređivanje vašeg doma i okoline. U tu svrhu, Matador produkcija d.o.o. vas putem e-maila, obaveštava o novostima iz sveta dizajna enterijera i arhitekture, kao i o važnim novostima koje su direktno povezane sa delatnošću Matador produkcije d.o.o. Mi ćemo vas o novostima obaveštavati redovno, ali ne češće od jednom sedmično.

Za slanje biltena e-vesti, koristimo platformu Mailchimp, putem koje delimo vaše lične podatke, kao što su ime, prezime i adresa e-pošte, ili samo neke od njih.

Možete otkazati primanje poruka u bilo koje vreme. Za više informacija o vašim pravima vezanima za direktni marketing, molimo pogledajte 8. tačku – Vaša prava.

– Učestvovanje u nagradnim igrama

Kod organizovanja nagradnih igara prikupljamo sledeće lične podatke:

 • adresu e-pošte (u svrhu učestvovanja u izvlačenju nagrada, izvlačenja i slanja pisanih pozivnica organizatora o daljnjem delovanju za slučaj potvrde prava na nagradu);
 • ime i prezime, adresa i mesto prebivališta (radi identifikacije dobitnika nagrade, izvlačenja nagrada, objavljivanja nagrada i obaveštavanja o načinu preuzimanja nagrade i izveštavanja kod poreskih organa u skladu sa važećim poreznim zakonodavstvom u Republici Sloveniji);
 • kontakt broj telefona ili GSM broj (u svrhu obaveštenja za slučaj bilo kakvih problema sa isporukom nagrade);
 • Poreski broj i poreski ured dobitnika (za potrebe prijavljivanja poreskim vlastima u skladu sa važećim poreskim zakonodavstvom u Republici Sloveniji)

Učesnici u nagradnim igrama nam omogućavaju da prikupljene lične podatke obrađujemo u svrhu nagradnih igara i za svrhu direktnog marketinga putem elektronskih komunikacija (obaveštavanja o našem poslovanju, vesti i akcijama), objavljujemo na veb stranici https://www.tvambienti.si/rs  kao i na fejsbuk (FB) strani.

 1. Korisnici podataka

Svi podaci će se koristiti u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni i neće biti prosleđeni trećim licima bez vašeg pristanka.

U okviru zakonskih nadležnosti, vaši lični podaci se otkrivaju sledećim korisnicima podataka:

–  pružaocima usluga informacionih tehnologija za potrebe servisa i održavanja

programske opreme -softvera;
–  administratoru i administratoru veb stranice.

Matador produkcija, d.o.o. se obavezuje da neće deliti ili prenositi vaše lične podatke u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama.

 1. Odjava

Ako ne želite više da primate biltene sa e-vestima, možete se odjaviti pomoću automatske veze za odjavu u svakom biltenu e-vesti, ili poslati e-mail sa saržajem “ODJAVA” na : [email protected].

 1. Vreme zadržavanja podataka

Vaši kontaktni podaci se čuvaju za potrebe e-vesti do otkazivanja. Dokumentaciju vezanu za nagradne igre čuva organizator nagradne igre i to:

 • dokumentacija o organizaciji i sprovođenju nagradne igre, kao i pravila igre se čuvaju u prostorijama organizatora nagradne igre tri (3) godine.
 • dokumentacija vezana za dobitnike (obaveštenja o ličnim podacima, poreska dokumentacija) čuva se u skladu sa važećim poreskim i računovodstvenim propisima;

Nakon isteka gore navedenih rokova, organizator nagradne igre uništava dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

 1. Način zaštite vaših podataka

Matador produkcija, d.o.o. se obavezuje da zaštiti lične podatke koje nam date putem korištenja veb stranice. Učinit ćemo sve da zaštitimo lične podatke od bilo kakvog kršenja pravila i zloupotrebe.

Lične podatke čuvamo u elektronskom obliku. Naš računarski sistem zaštićen je tehničkim i organizacionaim merama, koje sprečavaju slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmenu i neovlašteno otkrivanje ili pristup do vaših ličnih podataka.

Po prestanku potrebe da se podaci koriste, odnosno nakon što ispune svrhu za koju su podaci prikupljeni ili uz vašu odjavu, vaši lični podaci biće trajno i nepovratno izbrisani u roku od 3 meseca.

Kako na veb strani https://www.tvambienti.si/rs postoje određene peveznice prema drugim veb stranama, koje se ni na koji način ne odnose na Matador produkciju d.o.o., ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim veb stranicama.

 1. Vaša prava

Matador produkcija, d.o.o. garantuje ostvarenje svih vaših prava u vezi s obradom vaših ličnih podataka.

Lice na koje se odnose lični podaci, može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu Matador produkcija, d.o.o.:
– potvrdi da li se obrađuju podaci u vezi sa njim ili ne,
– omogući pristup ličnim podacima (tj. uvid i njihovo prepisivanje),
– pruži informacije u vezi s obradom ovih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti ličnih podataka, korisnicima kojima su lični podaci bili ili će im biti prosleđeni, predviđenom roku zadržavanja, tehničkim i organizacionaim merama za zaštitu podataka i drugo),
– omogući ispravljanje netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega i omogućiti mu da dopuni nepotpune lične podatke,
– omogući pravo na brisanje ličnih podataka (t.j. pravo da se zaborave),
– dozvoliti pravo da ograniči upotrebu,
– dozvoliti pravo prigovora na obradu,
– dati pravo na prenosivost podataka i prenositi podatke u uobičajeno korištenom i mašinski čitljvom obliku ili ih direktno proslediti drugom kontroloru,
– dozvoli pravo na povlačenje saglasnosti,
– daje dodatne informacije o njegovom pravu na žalbu nadležnom kontrolnom organu.

Isto tako će Matador produkcija, d.o.o. pojedincu na njegov zahtev u skladu s važećim zakonodavstvom dati i druge informacije vezane za njegove lične podatke koje obrađuje.

Matador produkcija, d.o.o. će odgovoriti na zahtev pojedinca, na kojeg se odnose lični podaci, bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije u rokovima propisanim zakonom.

 1. Promene politike privatnosti

Pridržavamo pravo da povremeno prilagođavamo ovu Politiku privatnosti stvarnim okolnostima i zakonodavstvu u oblasti zaštite ličnih podataka. Važeća Pravila o privatnosti biće objavljena na našoj veb stranici.

Ljubljana, 28. 5. 2018. godine